upjers Home Licensavtal för slutanvändar

upjers logo black

Var vänlig läs detta slutanvändarlicensavtal. Det utgör ett bindande avtal mellan dig och upjers GmbH. Om du accepterar slutanvändarlicensavtalet och laddar ner programvaran, är du skyldig att följa följande villkor.

§ 1 Avtalets ämnesområde

Kontraktsobjektet är den fria användningen av datorprogrammet upjers Home (hädanefter: "programvara").

§ 2 Beviljande av licens

 1. upjers ger slutanvändaren den enkla, icke-exklusiva rätten att installera och driva programvaran under kontraktets löptid.

 2. Slutanvändaren har inte rätt att sälja Programvaran, hyra ut den eller vidarebefordra den till tredje part.

 3. Slutanvändaren är inte tillåten att ta bort eller kringgå de skyddande mekanismerna på plats för att förhindra obehörig användning, om inte detta är nödvändigt för att säkerställa det felfria utnyttjandet av programmet.

§ 3 Period och uppsägning

 1. upjers ger användningen av programvaran under obestämd tid.

 2. Båda parterna har rätt att säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande.

 3. Rätten till extraordinär uppsägning av viktig anledning förblir opåverkad.

 4. Den beviljade användningsrätten löper ut vid uppsägning av kontraktet. Slutanvändaren är skyldig att utan dröjsmål ta bort programvaran från sin dator.

§ 4 Garanti

 1. upjers samtycker till att tillhandahålla programvaran i ett skick som är lämpligt för avtalsenlig användning och uppdatera det vid behov.

 2. Om en defekt upptäcks måste det beaktas att programvaran aldrig kan vara helt felfri på grund av tekniska skäl.

 3. Kompensation, oavsett fel, för fel som redan existerade när kontraktet tecknades är uteslutet.

 4. Eventuella ytterligare påståenden, inklusive men inte begränsade till skadeståndsskador som orsakats av yttre påverkan (force majeure etc.) som ligger utanför ombudets kontroll, användarens felaktigheter, förändringar och manipulering av programvaran som inte utförs av uppblåsare eller användaren, skall uteslutas.

 5. Om slutanvändaren märker ett programvarufel ska de omedelbart rapportera detta till support@upjers.com.

§ 5 Ansvar

 1. upjers är ansvarig för avsiktliga handlingar och grov oaktsamhet.

 2. Under alla omständigheter med ringa försummelse kommer upjers endast att vara ansvarig för överträdelser av kardinal avtalsförpliktelser, utan att fullgörandet av avtalets förfallna prestation inte ska vara möjligt och på vilken uppfyllelse kontraktpartnern rimligen kan förlita sig på, samt skador på liv , lem eller hälsa.

 3. I händelse av liten försumlighet är ansvaret begränsat till skada som är rimligt förutsebart om det inte rör sig om skador på liv, lem eller hälsa.

 4. Skadestånd som grundas på en liten försummelse av kardinal avtalsförpliktelser upphör att gälla ett år efter det att den lagstadgade tidsgränsen för verkställighet har påbörjats, såvida inte det rör sig om skada av liv, lem eller hälsa.

 5. upjers kommer att utöva den normala vård och omsorg som är vanligt för industrin. Vid bestämning om upjers är skyldig, måste det beaktas att programvara aldrig kan vara helt felfri på grund av tekniska skäl.

 6. upjers är inte ansvarig för förlust av data och / eller program om skadan är ett resultat av att slutanvändaren försummat att bära en säkerhetskopia och därigenom säkerställa att förlorade data kan återställas vid en berättigad tidsförlust.

 7. Ovannämnda bestämmelser ska också gälla för de uppdragsgivande agenterna.

§ 6 Reservation av Förändringar

upjers förbehåller sig rätten att ändra eller ändra slutanvändarlicensavtalet i framtiden så långt det verkar nödvändigt (till exempel om lagar ändras) så länge som användaren inte utsätts för någon orimlig nackdel genom ändringarna. Användaren kommer att bli underrättad om eventuella ändringar skriftligen. Användaren har rätt att göra invändningar mot skriftliga ändringar (e-post) inom en månad efter mottagandet av anmälan. Om användaren inte motsätter sig ändringarna inom en månadsperiod efter att ha mottagit meddelandet eller fortsätter att använda programvaran, kommer de ändrade villkoren att träda i kraft. Om användaren objekt inom en månadsperiod har båda parter rätt att säga upp avtalet.

§ 7 Slutbestämmelser

 1. Om enskilda bestämmelser i detta avtal blir helt eller delvis ogiltiga eller oanvändbara, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna.

 2. Inga sidavtal finns för detta kontrakt. Förändringar och ändringar av detta kontrakt måste göras skriftligt. Detta formella krav kan endast upphävas skriftligen.

 3. Förbundsrepubliken Tysklands lagar ska tillämpas med undantag av reglerna om lagkonflikter. Bestämmelser som syftar till att skydda konsumenter som skulle ha varit tillämpliga utan val av lagar och som inte kan avvikas genom kontrakt förbli oförändrade.

 4. Ensam plats för alla tvister utöver eller i samband med detta kontrakt ska vara huvudkontor för upjers, om slutanvändaren flyttar sin hemvist eller sin hemvist från Förbundsrepubliken Tyskland efter det att avtalet ingåtts eller deras plats för Boendet är okänt när en ansökan lämnas in.

Senast reviderad: 28.03.2017

upjers GmbH
VD: Klaus Schmitt
Adress: Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Germany

E-Post: agb@upjers.com
Tele: +49 (0)951/5109080 (no Support)
Fax: +49 (0)951/510908102 (no Support)

Registerdomstol: Amtsgericht Bamberg
Registerummer: HRB 5558

MOMS ID Nr.: DE275673923